Dzsaj Bhím Közösség

Alapító Okirat 2008

2008.10.13. Kategorizálva: Címlap, Könyvtár      Címkézve:

„Dr. Ámbédkar” Gimnázium, Szakképző Iskola és Felnőttoktatási Általános Iskola

Alapító Okirat

1. Az intézmény neve:

DR. ÁMBÉDKAR GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhelye: 3720 Sajókaza, Ady Endre u. 2.

Telephelyei:

 • 3787 Hegymeg, Dózsa György u. 1.
 • 3600 Ózd, Petőfi Sándor u. 18-20.

Típusa: Többcélú közoktatási intézmény – egységes iskola – melyben gimnázium, szakképző iskola (szakiskola és szakközépiskola) és felnőttoktatási általános iskola működik.

OM-azonosító: 201035

2. Alapító:

DZSAJ BHÍM KÖZÖSSÉG (7623 PÉCS, SZABADSÁG U. 19-21.)

Alapítás éve: 2007

3. Az intézmény fenntartója:

DZSAJ BHÍM KÖZÖSSÉG

Székhelye: 7623 Pécs, Szabadság u. 19-21.

Adószáma: 18329618-1-02

4. Az intézmény felügyeleti szervei

Szakmai és törvényességi felügyeletet biztosítja: Dzsaj Bhím Közösség

Fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét biztosítja: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Főjegyzője látja el.

5. Az intézmény működési területe:

A közoktatási törvény 81.§ (12) bekezdésének és 121.§ (1) 27. pontjának megfelelően országos feladatot lát el.

6. Az intézmény munkarendje:

Nappali rendszerű, valamint nappali, esti és levelező munkarend szerint.

7. Az intézmény jogállása és gazdálkodása:

Önálló jogi személyiségű, részben önálló gazdálkodású. A gazdálkodási tevékenységet a fenntartó ellenőrzi. Az intézmény költségvetési előirányzatai fölött az igazgató teljes jogkörrel rendelkezik.

8. Működés kezdete:

2007. SZEPTEMBER 1.

9. Nemzeti etnikai kisebbségi feladatai:

Biztosítja a nyelvoktató cigány kisebbségi oktatást az 1993. évi LXXIX . tv 121.§ (6) bekezdése és a 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet szerint.

10. Az intézmény tevékenységei

a. alaptevékenység

A jóváhagyott pedagógiai-szakmai program célkitűzéseinek, követelményeinek megfelelően:

Ellátja a (4 + 1 évfolyamos) gimnáziumi általános műveltséget megalapozó, nyelvtagozatos oktatás feladatait,

valamint a szakképesítésre előírt előképzettségi feltételeknek megfelelt tanulók szakképesítésre irányuló nevelését, oktatást.

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás keretében illetve nappali munkarend szerinti gimnáziumi felnőttoktatás keretében egy+négy évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás folyik, amely a kilencedik – nyelvi előkészítő – évfolyamon kezdődik és a tizenharmadik évfolyamon fejeződik be.

Esti és levelező oktatás keretében négy évfolyamos gimnáziumi oktatás és általános iskolai felnőttoktatás valósul meg.

A tanulók a képzés során felkészülnek az érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakképzésbe történő bekapcsolódásra, illetve munkába állásra.

A tanulmányok befejezéséhez érettségi vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat.

A tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Közoktatásról szóló törvényben meghatározott időkeretben;

Tehetséggondozó – felzárkóztató foglalkozást szervez kis létszámú csoportokban a Közoktatásról szóló törvényben meghatározott időkeretben;

A Közoktatásról szóló törvényben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek biztosítása, valamint a gyermek-és ifjúság védelmi feladatok ellátása;

A szakiskolai nevelés és oktatás általános műveltséget megalapozó oktatás, amely biztosítja a szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzésbe való bekapcsolódást.

Felzárkóztató oktatás 1 – 2 évfolyamon (illetve 10 – 20 hónap)

A jóváhagyott pedagógiai programnak megfelelően képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést, valamint Borsod megyei tagintézményében nyelvoktató roma kisebbségi oktatást folytat.

Szakképzés az OKJ szerinti szakképesítésekben és szabályozás szerint. Az oktatható szakképesítések felsorolása külön pontban.

b. kiegészítő tevékenység

Az intézményben jelentkező igények alapján a meghatározott maximális tanuló létszám keretein belül a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokban meghatározottak szerint biztosítja:

 • A tanulók tankönyvellátásának biztosítását;
 • Bejáró tanulók ellátását;
 • Iskola-egészségügyi szolgálatot;
 • Kedvezményes étkeztetés,
 • Tanórán kívüli oktatási feladatok ellátását;
 • Pedagógus továbbképzés, szakvizsga, valamint
 • Pedagógus szakkönyvvásárlás támogatását;
 • Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok ellátását;
 • Felnőttoktatást;
 • Az intézménybe járó tanulók ellátását;
 • Iskolakönyvári tevékenységet;
 • Zenei képzést;
 • Sportkörök, kirándulások, táborok szervezését;
 • Kulturális egyéb szabadidős és egészségfejlesztési programok szervezését;
 • Koncertszervezést a diákok munkáiból;
 • Videó és fotós foglalkozásokat;
 • Kiállítások szervezését, diákok munkáinak bemutatását;
 • Továbbképzések, tanfolyamokhoz való hozzáférést;
 • Tanórán kívüli képzéseket önköltséges alapon;
 • Tanulók ösztöndíjakhoz valón hozzájutását.

c. ellátható vállalkozások köre és mértéke

Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet.

11. Az intézményben oktatott szakképesítések, OKJ azonosító szám, FEOR szám, képzési idő:

54 481 03 Informatikai rendszergazda

 • IT (INFORMATION TECHNOLOGY) KERESKEDŐ (54 481 03 0010 54 05)
 • WEBMESTER (54 481 03 0010 54 07) FEOR 3131, 2000 ó

54 481 04 Informatikus

 • GAZDASÁGI INFORMATIKUS (54 481 04 0010 54 01)
 • MŰSZAKI INFORMATIKUS (54 481 04 0010 54 04) FEOR: 3139

33 523 01 Számítógép-szerelő, - karbantartó, FEOR 7444, 2000 ó

54 213 04 Multimédia-alkalmazás fejlesztő

 • DESIGNER (54 213 04 0010 54 01)
 • MULTIMÉDIAFEJLESZTŐ (54 213 04 0010 54 04)
 • TARTALOMMENEDZSER (54 213 04 0010 54 05) FEOR: 3139

52 213 02 Mozgóképgyártó FEOR: 5342

33 346 01 Irodai asszisztens

 • Szükséges iskolai végzettség: 10. (az 1998/99-es tanév előtt végzetteknek 8.) évfolyam elvégzése FEOR: 4193

54 345 04 Non-profit menedzser, FEOR 3910, 1000 ó

52 140 01 Pedagógiai asszisztens FEOR 3413, 1200 ó

33 762 01 Szociális gondozó

 • Szükséges iskolai végzettség: 10. (az 1998/99-es tanév előtt végzetteknek 8.) évfolyam elvégzése FEOR 3315, 2000 ó

31 140 01 Dajka FEOR 5320, 600 ó

54 762 01 Szociális segítő FEOR 3315, 2000 ó

31 582 15 Kőműves FEOR 7611, 3000 ó

33 582 01 Ács-állványozó FEOR 7612, 3000 ó

12. Iskola képzési profilja szakfeladat szám szerint (TEÁOR):

TEÁOR számok és 6 jegyű szakmakódok

8510 Iskolai előkészítő oktatás

851001 Iskolai előkészítő oktatás

8520 Alapfokú oktatás

852001 Alapfokú oktatás m. n. s.

852003 Alapfokú felnőttoktatás

8531 Általános középfokú oktatás

853101 Általános középfokú oktatás

853102 Általános középfok

8532 Szakmai középfokú oktatás

853201 Szakmai középiskolai oktatás

853202 Szakmai szakiskolai oktatás

853203 Szakmai középfokú felnőttoktatás

8552 Kulturális képzés

855201 Iskolarendszeren kívüli alapfokú művészetoktatás

855202 Kulturális képzés szakkör keretében

855203 Táncoktatás

8559 M. n. s. egyéb oktatás

855904 Egyéb tanfolyami oktatás

855905 tanórán kívüli oktatás

855906 Korrepetálás

855907 Általános képzési célú felnőttképzés

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

722002 Humán kutatás, fejlesztés

13/A. A sajókazai székhelyen folytatott oktatás normatíva jogcímei:

Közoktatási intézmény által ellátott feladatok Költségvetési Tv. 3-8-as Melléklet Jogcímei
Normatív állami hozzájárulás
1. Általános feltételekszerint Nappali rendszerű iskolai oktatás 15 56
Nappali oktatás munkarendje 28
Esti oktatás munkarendje 28
2. Felzárkóztató oktatás 15 28
3. Szakmai elméleti képzés Nappali rendszerű iskolai oktatás 15 28
4. Szakmai gyakorlati képzés Nappali rendszerű iskolai oktatás 16.1 28
Alapnormatívák összesen 196

Közoktatási intézmény által ellátott feladatok Költségvetési Tv. 3-8-as Melléklet Jogcímei
Kiegészítő normatívák a 9-13. évfolyamra
1. Képesség-kibontakoztató felkészítés 56
2. Integrációs nevelés, oktatás 84
3. Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nappali rendszerű, nyelvoktatás iskolai nevelés oktatás (romani) 16.3 112
4. Nyelvi előkészítő oktatás 16.4 56
Iskolába bejáró tanulók ellátása 16.6 140
Iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 17.1 140
Tanulók tankönyvellátásának támogatása 17.2 140
Az egyházak támogatásáról szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. §-ának (3) bekezdése alapján a 2006. évi CXXVII. Költségvetési törvény 31.§ (2) alapján 168

13/B. Az ózdi telephelyen folytatott oktatás normatíva jogcímei:

Közoktatási intézmény által ellátott feladatok Költségvetési Tv.3-8-as Melléklet Jogcímei
Normatív állami hozzájárulás
1. Általános feltételek szerint Nappali rendszerű iskolai oktatás 15 56
Nappali oktatásmunkarendje 28
Esti oktatás munkarendje 56
Levelező oktatás munkarendje 28
2. Felzárkóztató oktatás 15 28
3. Szakmai elméleti képzés Nappali rendszerű iskolai oktatás 15 28
4. Szakmai gyakorlati képzés Nappali rendszerű iskolai oktatás 16.1 28
5. Felnőttek általános iskolája Esti 56
Levelező 28
Alapnormatívák összesen 336

Közoktatási intézmény által ellátott feladatok Költségvetési Tv.3-8-as Melléklet Jogcímei
Kiegészítő normatívák a 9-13. évfolyamra
1. Képesség-kibontakoztató felkészítés 56
2. Integrációs nevelés, oktatás 84
3. Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nappali rendszerű, nyelvoktatás iskolai nevelés, oktatás (romani) 16.3 112
4. Nyelvi előkészítő oktatás 16.4 56
Iskolába bejáró tanulók ellátása 16.6 140
Iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 17.1 140
Tanulók tankönyvellátásának támogatása 17.2 140
Az egyházak támogatásáról szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. §-ának (3) bekezdése alapján a 2006. évi CXXVII. Költségvetési törvény 31.§ (2) alapján 308

13/C. A hegymegi telephelyen folytatott oktatás normatíva jogcímei:

Közoktatási intézmény által ellátott feladatok Költségvetési Tv.3-8-as Melléklet Jogcímei
Normatív állami hozzájárulás
1. Általános feltételek szerint Nappali rendszerű iskolai oktatás 15
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje 56
Levelező oktatás munkarendje 28
2. Felzárkóztató oktatás 15
3. Szakmai elméleti képzés Nappali rendszerű iskolai oktatás 15
4. Szakmai gyakorlati képzés Nappali rendszerű iskolai oktatás 16.1
Alapnormatívák összesen 84

Közoktatási intézmény által ellátott feladatok Költségvetési Tv.3-8-as Melléklet Jogcímei
Kiegészítő normatívák a 9-13. évfolyamra
1. Képesség-kibontakoztató felkészítés
2. Integrációs nevelés, oktatás 56
3. Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nappali rendszerű, nyelvoktatás iskolai nevelés, oktatás (romani) 16.3 56
4. Nyelvi előkészítő oktatás 16.4 56
Iskolába bejáró tanulók ellátása 16.6 56
Iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 17.1 56
Tanulók tankönyvellátásának támogatása 17.2 56
Az egyházak támogatásáról szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. §-ának (3) bekezdése alapján a 2006. évi CXXVII. Költségvetési törvény 31.§ (2) alapján 84

14/A. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám a Sajókazai székhelyen:

 • Gimnázium (9-13. évf.) nappali rendszerű iskolai oktatás 84 fő
 • Gimnázium (9-13. évf.) nappali oktatás munkarendje 28 fő
 • Gimnázium (9-13. évf.) esti oktatás munkarendje 28 fő
 • Szakiskola, felzárkóztató oktatás (10 ill. 20 hónapos) 28 fő
 • Szakiskola 9-10. évfolyam nappali rendszerű iskolai oktatás: 28 fő

Összesen: 196 fő

14/B. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám az ózdi telephelyen:

 • Gimnázium (9-13. évf.) nappali rendszerű iskolai oktatás 56 fő
 • Gimnázium (9-13. évf.) nappali oktatás munkarendje 28 fő
 • Felnőttek általános iskolája (1-8. évf.) esti oktatás munkarendje 56 fő
 • Felnőttek általános iskolája (1-8. évf. ) levelező oktatás munkarendje 28 fő
 • Szakiskola felzárkóztató oktatás (10 ill. 20 hónapos) 28 fő
 • Szakiskola 9-10. évfolyam nappali rendszerű iskolai oktatás: 28 fő

Összesen: 224 fő

14/C. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám a hegymegi telephelyen:

 • Gimnázium (9-13. évf.) esti munkarend szerinti oktatás 56 fő
 • Gimnázium (9-13. évf. ) levelező oktatás munkarendje 28 fő

Összesen: 84 fő

15. A feladat ellátásra szolgáló vagyon:

Bérleti szerződés alapján:
3720 Sajókaza, Ady Endre u. 2.sz. alatti iskolaépület, amely Sajókaza Önkormányzatának tulajdona

A fenntartó tulajdonában:
3720 Sajókaza Rákóczi u. 29. számítógépes szakképzési épület, melynek rendelkezési joga az iskolát illeti.

Bérleti szerződés alapján:
3800 Ózd, Petőfi u. 18.-20 sz. alatti Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda, amely Ózd Város Önkormányzatának tulajdona.

Bérleti szerződés alapján:
3786 Hegymeg, Dózsa Gy.u.1. Általános Iskola, amely Hegymeg Önkormányzatának tulajdonát képezi.

Tárgyi eszközök:
A pedagógiai programban és a bérleti szerződésekben felsoroltak szerint.

16. A vagyon fölötti rendelkezés joga:

Az ingatlanokat az intézmény nem jogosult elidegeníteni. Az intézmény a rendelkezésre bocsátott költségvetési keret terhére folytatja a gazdálkodást.

17. Az intézmény évfolyamainak száma:

Gimnázium (9-13-ik évfolyam) gimnáziumi nevelés és oktatás 4 illetve 5 évfolyamon (nyelvi előkészítő évfolyam).

Szakiskola (9-10-ik évfolyam) szakiskolai nevelés és oktatás Felzárkóztató oktatás (szakiskolában) 1 év (illetve 10 hónap),2 év (illetve 20 hónap) Szakképzési évfolyamok (szakiskolai és szakközépiskolai) képzési idő az OKJ előírásai szerint.

A felnőttoktatási általános iskola nyolc évfolyammal, három összevont osztállyal működik.

18. Tanulólétszám:

Az intézménybe felvehető 588 fő.

19. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

Az igazgatót a Dzsaj Bhím Közösség elnöke nevezi ki és gyakorolja fölötte munkáltatói jogokat.

Az intézmény minden további dolgozója fölött az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat.

20. Az intézmény képviseletére jogosult:

Az intézményt a kinevezett igazgató, vagy az általa megbízott személy képviseli.

Sajókaza, 2008. augusztus 28.

Orsós János
a Dzsaj Bhím Közösség elnöke

Nincs komment:

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

Technikai szám:

2453 (Ha szeretnéd közösségünknek adód egy százalékát felajánlani, akkor szükséged lesz erre a technikai-számra.)

Közösségünk 1. rész

Közösségünk (1. rész)
A Dzsaj Bhím egy vidám köszöntés, tízmillió indiai így köszön egymásnak. Ők a dalitok. Büszke közösség, amelynek a múltban nagyon nehéz sors jutott. Szüleik, nagyszüleik mind halmozottan hátrányos helyzetű emberek voltak, s még ma is sokuknak naponta szembe kell nézni a kiszolgáltatottsággal.
Őseik több mint egy évezreden át a társadalom számkivetettjeiként éltek: mindenki irtózott attól, hogy megérintse őket. Mások a közelségüket is elkerülték, mert még az árnyékukat is szennyezőnek gondolták. Ha jártak iskolába, külön ültették őket, ha kaptak munkát, mindig a legpiszkosabb, legrosszabbul fizető munka volt az övék.

Közösségünk 2. rész

Közösségünk (2. rész)
A köszönésükkel - Dzsaj Bhím - arra emlékeztetik egymást, hogy ötvenhatban sikerrel megvívták a maguk forradalmát az emberi jogaikért. Szent ügy az övék, megdobbantja a mi szívünket is, mivel mi is találkozunk lenézéssel, elkülönítéssel. Mi is szeretnénk magunk mögött tudni a hátrányos megkülönböztetést.
A dalitok története olyan, mint egy mese.

Közösségünk 3. rész

Közösségünk (3. rész)
Élt egyszer száz évvel ezelőtt egy népes családban egy tizenhét éves érinthetetlen fiú, a neve Bhím. A 14 testvér közül ő volt a legkisebb, de kitűnt közülük, vágott az esze, mint a beretva. Felfigyelt rá egy dúsgazdag mahárádzsa, látta, hogy milyen szegény, s ösztöndíjat adott neki, hogy tanuljon. Bhím tudta, hogy az otthoni iskolákban csak előítélet és elkülönítés várna rá, ezért elindult világgá. Eljutott Londonba, New Yorkba, és minden tudományos fokozatot megszerzett. Már Dr. Ámbédkarnak hívták, amikor hazament, hogy ügyvédként szolgálja az övéit.

Közösségünk 4. rész

Közösségünk (4. rész)
Ámde otthon még mindig érinthetetlennek számított a hindú vallás szent könyvei szerint. Ezért összehívta a barátait, és mindenki szeme láttára elégette a Manu törvénykönyve című hindú szentiratot, amelyben írva vagyon, hogy a hindúk nézzék le az érinthetetleneket. Polgárjogi harcos lett belőle és egyre nagyobb tekintélye volt szerte az országban. Amikor India 1947-ben elnyerte függetlenségét, ő lett az igazságügyminiszter. Rábízták, hogy írja meg az ország alkotmányát. Beleírta abba, hogy a diszkrimináció tilos.

Közösségünk 5. rész

Közösségünk (5. rész)
A dalitok öreg korában megbecsülésük jeléül Dr. Bábászáhébnek (apámuramnak) szólították. Ő azonban szomorúan látta, hogy bár mindenki tiszteli őt is, a törvényeit is, a hátrányos megkülönböztetés bizony továbbra is fönnmaradt. Ekkor elhatározta, hogy szellemi kiutat mutat az embereknek. Mivel az ítéleteinket a hitünk határozza meg, vallási fogadalmat tett: „hindúnak születtem, de nem fogok hindúként meghalni”. Elhagyta a vallást, amely annyi szenvedést és megaláztatást hozott az érinthetetleneknek, a ma már dalitoknak.

Közösségünk 6. rész

Közösségünk (6. rész)
Sokat tanulmányozta a világ összes hitét. Olyan hitet keresett, amely egybehangzik a józan ésszel, a modern tudománnyal, és amely szabadságot, egyenlőséget, testvériséget hirdet az emberek között. Úgy döntött: a 2500 évvel azelőtt élt indiai királyfi útját követi: Buddha követője lesz. A dalitok sorsán ezzel fordított a legnagyobbat, hiszen Buddhát világszerte tisztelik, s e híres fiára egész India méltán büszke. Dr. Ámbédkar megmutatta tehát, hogy mindannyian választhatjuk a megbecsültség útját: az ember változtathat a sorsán. A nagy szertartásra százezrek követték Ámbédkart Nágpúr városába 1956 októberében. Ez lett a buddhizmus újjászületése Indiában. „Apámuram” hat hét múlva meghalt.

Közösségünk 7. rész

Közösségünk (7. rész)
Akik akkor ővele együtt új világlátást fogadtak, ma nagymamák és nagypapák. Unokáik ma már annyian vannak, mint Magyarország egész lakossága. Követik Ámbédkar példáját: a legnagyobb nehézségeket is vállalják, hogy tanulhassanak, és élhessenek emberi jogaikkal.

Az összes rész egyben

Közösségünk

 • hattyu: Elnézést de ez nem Bogdán József A vajdasági papköltőről itt talál infot
 • Mikrobi: Derdák úr, Prohászka és XII. Pius nem volt antiszemita, ön viszont hazudik, közpénzt lop és provokálja a tisztességes embereket. Ha a Katoli
 • Bódi Roland: Boldogat Ámbédkárnak születésnapja alkalmából!!!
 • Lázi András: Boldog születés napot kíván a 10. gimi osztály!!!!!
 • február: Jól mongya hogy ezt nem szabadna,csak már ott tartunk teljesen természetes lett a megnyilvánulásban hogy te oda valo vagy cigány vagy stb stb...

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Elnök: Orsós János

  Cím:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon:
  +36-30-830-20-29, +36-30-866-32-04

  Levelezési cím:
  3510 Miskolc, PF: 567

  A Dzsaj Bhím Triratna Közösség számlaszáma:
  Raiffeisen Bank, 12001008-00156776-00100009

Mottó

Taníttass, lelkesíts és szervezkedj! (Dr. Ámbédkar)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Bernát és Felícia nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 28
 • Mai oldal-megtekintések: 59
 • Összes látogató: 198230
 • Összes oldal-megtekintés: 2637413