Dzsaj Bhím Közösség

A Dzsaj Bhím Közösség Sajókazai „Segítő Kéz” Asszonygyülekezetének Alapszabálya

2009.01.15. Kategorizálva: Címlap, Segítő Kéz      Címkézve:

1.§(1)  A szervezet rövid neve: „Segítő Kéz” Asszonygyülekezet, a továbbiakban „a Gyülekezet”. A Gyülekezet indiai neve: „Dána Mudra” Az elnevezés arra utal, hogy a sajókazai asszonyok Sajókazán a Rákóczi u. 29. házban 2008. október 27. óta az angliai Szubhúti, az indiai Swati Kamblé és a budapesti kvéker gyülekezet tanácsai alapján önsegítő csoportot működtetnek.

Álló Buddha a nagylelkűség kéztartásával (Dána Mudra) az adzsantái barlangokban (Adzsantá, Mahárástra állam, India)1.§(2) Úgy tekintjük, hogy a romák helyzete hasonlít az indiai dalitok és az amerikai feketék helyzetére. A Gyülekezet legfőbb küldetése tehát, hogy Dr. Ámbédkar és Martin Luther King nyomdokain haladva segítse a cigányok és magyarok integrációját.

1.§(3) Az alapítók a Gyülekezetet önkormányzattal rendelkező önsegítő kulturális, szociális és vallási szervezetként hozták létre. A Gyülekezet közösségi és vallási tevékenység céljából jött létre, amely az Alkotmánnyal nem ellentétes és amely törvénybe nem ütközik.

2.§(1)  A Gyülekezet székhelye: Sajókaza, Rákóczi Ferenc út 29. A Gyülekezet a „Dzsaj Bhím” Közösség épületében működik, és szervezetileg ahhoz tartozik.

2.§(2)  A Gyülekezet tevékenysége: a nehéz helyzetben lévő családok életforma-váltásának szellemi, erkölcsi, vallási és anyagi előkészítése, a családok banki hitelképességének megteremtése, alapítványokkal és bankokkal való együttműködés a dél-ázsiai Gramín Bank modelljének hazai honosítása érdekében, kulturális és nevelési-oktatási, szociális és egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény-működtetés, felnőttoktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése, vallásos cselekmények, szertartások végzése, nevelési, oktatási intézményekben vallásoktatás, a hitélethez szükséges kiadványok, kegytárgyak előállítása és értékesítése, egyházi célra használt épületek részleges hasznosítása, vallásgyakorlás hozzáférhetővé tétele szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben gondozottak, és büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottak számára,

3.§(1)  A Gyülekezet hitvallása Dr. Ámbédkar és 400.000 követője által 1956. október 14-én a Díksa Bhúmi földjén elmondott 22 pont és a Készamuttiszuttának Erős Lajos ref. lelkipásztor által 1906-ban magyarra fordított szövege alapján készült az asszonyok beszélgetésein 2008. őszén és telén, a szombati gyülekezeti alkalmak során.

3.§(2) A Gyülekezetbe Sajókazán lakó nagykorú magyar állampolgárok jelentkezhetnek. Tagfelvételhez a jelentkezőnek a Gyűlésen el kell mondania a Gyülekezet hitvallásának szövegét. Ezután a Gyűlés résztvevői szavaznak az új tag felvételéről

3.§(3)  A Gyülekezet ügyintéző szerve a Gyűlés, mely minden szombaton találkozik.

3.§(4)  A Gyűlés határozatképes, ha azon a Gyülekezet alapszabályában rögzített tagok legalább fele, plusz egy fő megjelenik. A Gyűlés egyszerű többséggel és rendszerint nyílt szavazással hozza határozatait. Személyi ügyekben az elnök titkos szavazást rendel el.

3.§(5)  A Gyűlés felveheti tagjainak sorába azokat a jelentkezőket, akik az Alapszabály 3.§(4) bekezdése szerint kérik felvételüket. A Gyűlés jogosult megváltoztatni a Gyülekezet Alapszabályát. Évi rendes közgyűlésén egy év időtartamra megválaszthatja a Gyülekezet elnökét, titkárait. Dönt a Gyülekezet éves költségvetéséről, elfogadja a zárszámadást. Döntéseit a Dzsaj Bhím Közösség elnöke ellenjegyzi.

4.§(1)  A Gyülekezet elnöke és egyben képviseletére jogosult személy 2008. december 6-tól egy éven át Rusznyák Gusztávné Váradi Éva, önálló képviseleti joggal rendelkezik. Az elnök felelős a Gyülekezet törvényes működéséért, összehívja és vezeti a Gyülekezet gyűlését.

4.§(2)  Általános helyettese 2008. dec. 6-tól egy éven át az alelnök Rácz János, aki az elnök akadályoztatása esetén képviseli a Gyülekezetet, szintén önálló képviseleti joggal rendelkezik.

4.§(3)  A Vezetőség harmadik tagja 2008. dec. 6-tól egy éven át a titkár Lakatos Gábor. A titkár feladatkörébe tartozik a Gyülekezet adminisztrációja.

Záradék:

A fenti Alapszabályt a Gyülekezet alapító tagjai Sajókazán a Rákóczi Ferenc út 29. alatt 2008. december 27-én együttesen és egybehangzóan elfogadták, és kimondták a Gyülekezet létrehozását.

Hitvallás:

1. Felelősséget vállalok a saját életemért.

2. Hiszek abban, hogy az ember szabadnak születik, és az is marad.

3. Senkinek sem engedem meg, hogy uralkodjon rajtam.

4. Nem fogadok el megalázó feltételeket és én sem tartok senkit kiszolgáltatott helyzetben. Nem dolgozom egy liter borért, nem veszek föl hitelt uzsorára, és nem adok másnak kamatos pénzt.

5. Hiszek az emberek közötti egyenlőségben. Előmozdítom az egyenlőséget.

6. Ha hátrányos megkülönböztetést tapasztalok, elkülönítést látok, mindig szóvá teszem

7. Részt veszek a választásokon, közmeghallgatásokon, falugyűléseken.

8. Előmozdítom az emberek közötti testvériséget.

9.Embertársaim javára dolgozom, segítem őket abban, hogy segítsenek magukon.

10. Együttérzéssel és szerető kedvességgel viseltetem minden érző lény iránt és védem őket.

11. Nem lopok.

12. Nem hazudok.

13. Nem paráználkodom.

14. Nem részegeskedem és nem narkózok.

15. Fejlesztem magam: vigyázok az egészségemre, továbbtanulok, művelődöm.

16. Figyelek a környezetemre, teszek valamit a szemét ellen. Társadalmi munkában is részt veszek a cigánytelepi életkörülmények megváltozásában.

17. Sokra tartom az ésszerű dolgokat és a tudományt. Taníttatok, lelkesítek és szervezkedem

18. Tisztánlátás, helyes döntés, megfelelő megszólalás, jó magaviselet, tisztes megélhetés, erős edzés, fegyelmezett figyelem, mélységes mély elmélyedés: követem a Magasztos  Nyolcrétű Nemes Ösvényét.

19. Nem hiszem el, hogy a Buddha földre szállt Isten volna. Ez szerintem butaság és félrevezetés.

20. Semmit sem hiszek a puszta hallomásokból tudott dolgokban, nem hiszek a hagyományokban csupán azért, mert régi dolgok azok, és sok nemzedéken át jutottak el hozzánkig, semmit se hiszek csak azért, mert valamit a hír szárnyára vett, vagy az emberek felőle sokat beszélnek, nem hiszek csak azért, mert valami régi bölcs írott bizonyítványát teszik elébem, nem hiszek semminek azon az alapon, mert a vélemények mellette szólnak, vagy mert sok esztendős szokás csábít, hogy azt igaznak tartsam. Nem hiszek el semmit tanítóim és lelkészeim puszta tekintélyére.

21. Ami saját tapasztalatom és vizsgálatom után eszemmel megegyezik, s ami a saját magam és minden más élővalóság jólétére és üdvére szolgál - azt fogadom el igazság gyanánt és aszerint élek.

22. Úgy érzem, hogy újjászületek és új életet kezdek.

3 komment:

1 | Kumár

2009. február 17. 12:37

Minél töb településen,kel ije lehetöséget,teremteni.Hiszen Az anyákon,a nagymamákon rengeteg mulik.Legyenek azok bármien nemzet tagjai.Ök nevelik  roszra,vagy jora az elkövetkezö nemzedékeket.(Na persze a férfiakat sem kel elzavarni.)

2 | Szabó Gábor Ánanda

2010. június 8. 21:00

Tiszta szívből kívánok ennek a közösségnek sok erőt és kitartást ahhoz, hogy a Hitvallást be tudják tartani!
Testvéri szeretettel:
Szabó Gábor
Sarvamangalam Asti!
Dzsáj Bhím!
:)

3 | hankó mellinda

2011. december 13. 21:11

Tóth Lászlóné / Hankó Mellinda vagyok egy elkeseredett anya, velem él két lányom egy 15 éves és egy 20 lányom
Tanulnak és én itt az össze omlás szélén nem tudom mit tegyek, mert enni nem tudok már nekik adni.
A Férjem elvesztette hat hónapja munkáját! És a nincstelenség a nélkülözés! El választott minket
a sok veszekedés! Civódás odáig juttatott! hogy el vesztettem, nem tudtam megérteni és nem is akartam. hogy nem tud el helyezkedni! Dolgozni.
Csak én kapom az önkormányzattól a támogatást havi 28500 forintot, és ebből kellene fizetnem,
16000 Ft villany számlát! + vegyek tüzelőt a fűtésre.
Már ott tartok! hogy amit megszereztünk javainkat együtt a férjemmel el kel adnom! hogy mindennap enni tudjak nekik adni.
Nem tudom mit tegyek és hová fordulhatnék! Segítségért! A helyi önkormányzat segíteni nem tud,
a családvédő szolgálat aszt mondja vannak sokkal rosszabb helyzetben élők! Csak reménykedni tudok imádkozni Jézus Krisztus hoz! hogy melegben legyünk és legyen mit ennünk.
Bár milyen segítség! Ami Élelem, Tüzelő anyag! Bár milyen kicsi is! Nekünk nagyon sokat számít majd mert még gyógyszereket sem tudunk venni.és az Élelem az ami most nagyon nincs
Pénzben nem is merek reménykedni sem hogy valaha kapok! Csak a közelgő ünnepek a Karácsony
A Mikulás! Ünnepei békében szeretettben melegben és ne éhezve teljen el.
Lehet hogy! sohasem talál E levél megértést könyörületet sehol sem, Csak bízni tudok az Úr Istenben hogy! valahogyan túl éljük e szörnyűséges időket.
Köszönettel! Mellinda.
06705120949
sajópetri Dankó Pista 10 3573..

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

Technikai szám:

2453 (Ha szeretnéd közösségünknek adód egy százalékát felajánlani, akkor szükséged lesz erre a technikai-számra.)

Közösségünk 1. rész

Közösségünk (1. rész)
A Dzsaj Bhím egy vidám köszöntés, tízmillió indiai így köszön egymásnak. Ők a dalitok. Büszke közösség, amelynek a múltban nagyon nehéz sors jutott. Szüleik, nagyszüleik mind halmozottan hátrányos helyzetű emberek voltak, s még ma is sokuknak naponta szembe kell nézni a kiszolgáltatottsággal.
Őseik több mint egy évezreden át a társadalom számkivetettjeiként éltek: mindenki irtózott attól, hogy megérintse őket. Mások a közelségüket is elkerülték, mert még az árnyékukat is szennyezőnek gondolták. Ha jártak iskolába, külön ültették őket, ha kaptak munkát, mindig a legpiszkosabb, legrosszabbul fizető munka volt az övék.

Közösségünk 2. rész

Közösségünk (2. rész)
A köszönésükkel - Dzsaj Bhím - arra emlékeztetik egymást, hogy ötvenhatban sikerrel megvívták a maguk forradalmát az emberi jogaikért. Szent ügy az övék, megdobbantja a mi szívünket is, mivel mi is találkozunk lenézéssel, elkülönítéssel. Mi is szeretnénk magunk mögött tudni a hátrányos megkülönböztetést.
A dalitok története olyan, mint egy mese.

Közösségünk 3. rész

Közösségünk (3. rész)
Élt egyszer száz évvel ezelőtt egy népes családban egy tizenhét éves érinthetetlen fiú, a neve Bhím. A 14 testvér közül ő volt a legkisebb, de kitűnt közülük, vágott az esze, mint a beretva. Felfigyelt rá egy dúsgazdag mahárádzsa, látta, hogy milyen szegény, s ösztöndíjat adott neki, hogy tanuljon. Bhím tudta, hogy az otthoni iskolákban csak előítélet és elkülönítés várna rá, ezért elindult világgá. Eljutott Londonba, New Yorkba, és minden tudományos fokozatot megszerzett. Már Dr. Ámbédkarnak hívták, amikor hazament, hogy ügyvédként szolgálja az övéit.

Közösségünk 4. rész

Közösségünk (4. rész)
Ámde otthon még mindig érinthetetlennek számított a hindú vallás szent könyvei szerint. Ezért összehívta a barátait, és mindenki szeme láttára elégette a Manu törvénykönyve című hindú szentiratot, amelyben írva vagyon, hogy a hindúk nézzék le az érinthetetleneket. Polgárjogi harcos lett belőle és egyre nagyobb tekintélye volt szerte az országban. Amikor India 1947-ben elnyerte függetlenségét, ő lett az igazságügyminiszter. Rábízták, hogy írja meg az ország alkotmányát. Beleírta abba, hogy a diszkrimináció tilos.

Közösségünk 5. rész

Közösségünk (5. rész)
A dalitok öreg korában megbecsülésük jeléül Dr. Bábászáhébnek (apámuramnak) szólították. Ő azonban szomorúan látta, hogy bár mindenki tiszteli őt is, a törvényeit is, a hátrányos megkülönböztetés bizony továbbra is fönnmaradt. Ekkor elhatározta, hogy szellemi kiutat mutat az embereknek. Mivel az ítéleteinket a hitünk határozza meg, vallási fogadalmat tett: „hindúnak születtem, de nem fogok hindúként meghalni”. Elhagyta a vallást, amely annyi szenvedést és megaláztatást hozott az érinthetetleneknek, a ma már dalitoknak.

Közösségünk 6. rész

Közösségünk (6. rész)
Sokat tanulmányozta a világ összes hitét. Olyan hitet keresett, amely egybehangzik a józan ésszel, a modern tudománnyal, és amely szabadságot, egyenlőséget, testvériséget hirdet az emberek között. Úgy döntött: a 2500 évvel azelőtt élt indiai királyfi útját követi: Buddha követője lesz. A dalitok sorsán ezzel fordított a legnagyobbat, hiszen Buddhát világszerte tisztelik, s e híres fiára egész India méltán büszke. Dr. Ámbédkar megmutatta tehát, hogy mindannyian választhatjuk a megbecsültség útját: az ember változtathat a sorsán. A nagy szertartásra százezrek követték Ámbédkart Nágpúr városába 1956 októberében. Ez lett a buddhizmus újjászületése Indiában. „Apámuram” hat hét múlva meghalt.

Közösségünk 7. rész

Közösségünk (7. rész)
Akik akkor ővele együtt új világlátást fogadtak, ma nagymamák és nagypapák. Unokáik ma már annyian vannak, mint Magyarország egész lakossága. Követik Ámbédkar példáját: a legnagyobb nehézségeket is vállalják, hogy tanulhassanak, és élhessenek emberi jogaikkal.

Az összes rész egyben

Közösségünk

 • hattyu: Elnézést de ez nem Bogdán József A vajdasági papköltőről itt talál infot
 • Mikrobi: Derdák úr, Prohászka és XII. Pius nem volt antiszemita, ön viszont hazudik, közpénzt lop és provokálja a tisztességes embereket. Ha a Katoli
 • Bódi Roland: Boldogat Ámbédkárnak születésnapja alkalmából!!!
 • Lázi András: Boldog születés napot kíván a 10. gimi osztály!!!!!
 • február: Jól mongya hogy ezt nem szabadna,csak már ott tartunk teljesen természetes lett a megnyilvánulásban hogy te oda valo vagy cigány vagy stb stb...

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Elnök: Orsós János

  Cím:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon:
  +36-30-830-20-29, +36-30-866-32-04

  Levelezési cím:
  3510 Miskolc, PF: 567

  A Dzsaj Bhím Triratna Közösség számlaszáma:
  Raiffeisen Bank, 12001008-00156776-00100009

Mottó

Taníttass, lelkesíts és szervezkedj! (Dr. Ámbédkar)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Kornélia nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

Látogatóink

Részletek

 • Online: 2
 • Mai látogatók: 71
 • Mai oldal-megtekintések: 177
 • Összes látogató: 194881
 • Összes oldal-megtekintés: 2600535