Dzsaj Bhím Közösség

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Gyülekezetek!

2012.06.07. Kategorizálva: Címlap   

Sajókazán az elmúlt hónapokban megoldatlan problémák kerültek felszínre vallási és nemzetiségi közösségünk, valamint az államhatalmi szervek viszonyában. Amikor ezt érzékeltük, november 28-án levélben fordultunk a község vezetéséhez és a keresztény gyülekezetekhez.

Hitünk szerint testvérként kell tekintenünk egymásra. Ennek kinyilvánítására indított bennünket legutóbb a karácsonyi ünnepek közelsége. Március 15. előtt hasonlóan közösségi gondolatok foglalkoztatnak minket: „Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

Karácsonyi levelünkben leírtuk a főbb témaköröket, amelyek ma zavart okoznak a faluban élő családok egy része és a helyi hatalom képviselői között. Az általunk fölvetett kérdések egy részében azóta előrelépést tapasztaltunk. Más területeken sajnos kiéleződtek a válságjelenségek.

 1. A vízi közműberuházás terveit látva javasoltuk, hogy a tervek terjedjenek ki a Virág utcára és a Szegfű utcára is. Az egész település érdeke, hogy ez a 85%-ban külső forrásokból támogatott nagyberuházás elérje azokat az utcákat is, amelyekben a közszolgáltatások szintje alacsonyabb, az ingatlanok értéke ezért minden fejlesztésnél relatíve csökken. Csak úgy javíthatunk a sajókazai lakosság demográfiai összetételén, ha segítünk a Virág és Szegfű utcában álló ingatlanok értékének növelésében.

Köszönjük, hogy ez a javaslatunk meghallgatásra talált.

Tisztelettel kérünk írásbeli tájékoztatást az új tervekről.

 1. A közfoglalkoztatás tervezésében szintén tapasztalunk előrehaladást a tavalyi levelünk óta. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való egyeztetéssel összhangban már februárban közmunka lehetőséget kapott néhány olyan lakos, aki tavaly egész évben nem. Köszönjük, hogy az Önkormányzat figyelme kiterjedt rájuk.

Természetesen a közmunka az a terület, ahol még igen sok közös erőfeszítésre van szükség. Közösségünk felajánl néhány feladat végzési lehetőséget, amelyeket az elmúlt esztendőben készítettünk elő. Közmunka lehetőséget ajánlunk a frissen elkészült családi napköziben a Sólyom telepen, a mosási és fürdési lehetőséget kínáló közösségi házainkban a Sólyom telepen és a Petőfi utcában, iskolaépületünkben a Sólyom telepen, és az ősszel felszántott földeken a Sólyom telep fölötti dombokon. Évtizedek óta munkanélküliként tengődő emberek nyilván nem tudnak tömegesen és gyorsan visszailleszkedni a versenyszférába, de ezekben a feladatokban valódi értékekkel járulhatnak hozzá Sajókaza gyarapításához. Akár a mezőgazdasági, akár a gyermekfelügyeleti, akár a mosodai, akár a fürdőben végzett munka a helyi közösség hasznára van, és a megszerezhető jövedelmet is jórészt helyben fogják elkölteni a közmunkások, tehát a közhasznú munka valóban minden sajókazainak a hasznára válik.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat javaslatot tett a nem állami szervezetek bevonására a közfoglalkoztatásba:

„A 2011. évi CVI. törvény 1 §. (3) alapján, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is közfoglalkoztató lehet és kérelmet nyújthat be rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásra a munkaügyi kirendeltség felé. A törvény célja, hogy minél több munkaképes, aktív korú és szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. Az előző év negatív tapasztalatai alapján a közfoglalkoztatás alaposan átgondolt és minden munkanélküli személyre kiterjedő szervezése közös érdekünk. Jelen megállapodásunk értelmében a 2012. évtől a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részt vesz a települési közfoglalkoztatási terv elkészítésében és aktív szerepet vállal a közfoglalkoztatásban. A közfoglalkoztatásról szóló együttműködés feltételeit a felek külön megállapodásban rögzítik. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a munkalehetőség javítása érdekében javaslatot tesz az önkormányzat felé további közfoglalkoztató szervezetek bevonására.” – írják együttműködési megállapodás tervezetükben.

Kérjük, hogy a helyben működő egyházi szervezetek, és további intézmények, vállalkozók vegyék fontolóra közmunkásoknak ajánlható feladatkörök megjelölését.

 1. Közösségünk 2008-ban kezdődött kitartó munkájának eredménye, hogy mára két tucat család megszabadult az áramlopás szégyenétől. A sajókazai siker tette lehetővé, hogy Ózdon néhány hét alatt rendeződött az egész Hétes telep hasonló problémája. Szeretnénk megosztani e fölötti örömünket a Képviselőtestület tagjaival és a keresztény gyülekezetekkel. Szeretnénk, ha a további előrefizetős mérőórák fölszerelését már az önkormányzattal és helyi karitatív szervezetekkel közösen végezhetnénk.
 2. Az ombudsmani jelentésben is szereplő rágcsálóirtás ügyében Polgármester úr február 13-i javaslatai alapján szívesen együttműködünk a lakosok eligazítása, az irtáshoz szükséges eszközök védelme érdekében. Ehhez kérjük egy közös akcióterv kidolgozását.
 3. A lakcímbejelentések ügyében fennálló alkotmánysértő helyzet megoldását is közös erővel látjuk lehetségesnek. Biztosak vagyunk abban, hogy az Önkormányzat is egyeztetni akar erről az érintettekkel. Talán segítené a kibontakozást, ha e téren országos szakmai tapasztalattal rendelkező külső partnert is bevonnánk az egyeztetésekbe.
 4. Az iskolaépület használata körüli súlyos feszültségek csökkentek az elmúlt hónapokban a Kormányhivatal fellépésének köszönhetően. Továbbra is fontosnak tartjuk azonban, hogy a település vezetése értékelje és méltányolja Közösségünk oktatási és beruházási tevékenységét. Az elmúlt években Közösségünk révén több mint százmillió forint érkezett a településre. Sok felnőtt ember végezte el az általános iskolát, sokan szereztek OKJ-s képzettségeket, több közterület és sok épület megújult a lakosság hasznára. Szeretnénk, ha a háziorvos, az általános iskola vezetője, a jegyző, a rendőrparancsnok stb. reális képet alkotnának kollégáink és aktivistáink áldozatos munkájáról, és valós információk alapján szólnának közösségünkről a helyi közvéleményben.

Ők ma még a feljelentések, bilincselések, becsmérlések nyelvén érintkeznek velünk, de tudjuk, hogy sokukban azért ott rejtezik a jó szándék. Legyen bátorságunk tisztelettel belenézni egymás szemébe!

Ezért tisztelettel meghívjuk az önkormányzat, a rendőrőrs, az egészségügyi és a szociális intézmények valamint az egyházi gyülekezetek képviselőit iskolánk bármely tanítási órájára, hogy első kézből szerezzenek információt a nálunk folyó munkáról.

 1. A népszámlálás ügyében tett rendőrségi följelentés és az ellenünk folyó széleskörű rendőrségi akció árnyékot vet a népszámlálás anonimitására és több száz ember becsületére. Hazánk nemzetközi megítélésének árt, hogy rendőrök faggatják erről egy etnikai közösség tagjait a lakásukon. Közösségünk nyomatékosan kéri a nyomozás leállítását, és támogatja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat e tárgyban tett javaslatát: „A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § és 13. § érvényesülésének zavartalan biztosítása érdekében, a 2011. évi népszámlálás során felszínre került feszültségek megoldása érdekében a két testület egymással együttműködve a Központi Statisztikai Hivatal segítségével felkészítést indít, hogy Sajókaza megfelelően képzett cigány nemzetiségű számlálóbiztosokkal rendelkezzen.”
 2. Életünket megkeserítő közbiztonsági problémákban is segítene, ha közös gondjainkat közös gondolkodás útján megoldanánk. A falopások visszaszorítása érdekében szeretnénk az önkormányzati képviselőkkel közösen feldolgozni az áramlopás legyőzésének sikeres tapasztalatait. Nem értünk egyet azokkal, akik ezekben roma kérdést látnak, de támogatjuk a Nemzetiségi Önkormányzat javaslatát: „a két testület évente együttes ülésen felülvizsgálja a községünket érintő legkínzóbb szociális és közbiztonsági feszültségeket. Közös akciótervet dolgoznak ki a falopások, a pincefeltörések, az áramlopás, az iskolakerülés jelenségeinek visszaszorítása érdekében.” Szeretnénk, ha a káros erkölcsi jelenségek visszaszorítása érdekében készítendő akciótervben a helyi vallási közösségek is tevékeny szerepet vállalnának.
 3. Közösségünk nap mint nap találkozik a bűn és a bűnhődés drámáival. Az erkölcsi nevelés különösen fontos azokban az esetekben, amikor egy egyén még visszafordulhat a bűnözői pályafutásról. Sajnos a bűnözői karrier ma sok fiatal számára inkább vonzó perspektíva, mintsem elriasztó távlat. Sok kamasz „továbbképzési lehetőségnek”, férfiúi próbatételnek, a felnőtté válás döntő állomásának tekinti a börtönt, tehát a kriminalizáció útján állampénzen bűnözőket képezünk Sajókaza számára. A szabálysértési ügyek kriminalizációja az adófizető polgárok pénzének pazarló és felelőtlen felhasználását jelenti, és profi bűnelkövetői réteget termel ki a településen. (Ez egyáltalán nem feltétlenül romákat jelent.) Nincs szükségünk ilyen rétegre, ezeket az embereket vissza kell terelni a becsületes megélhetés lehetőségeibe. A megtévedt egyéneket a közösség hasznára végzett kétkezi jóvátétellel és gondos neveléssel rá kell ébreszteni a falu közösségének megtartó erejére. Jó ideje részt veszünk a „közérdekű munka” programban, de eddig nem volt módunk tapasztalataink megosztására Önökkel. Kérjük a helyben működő összes egyházi szervezetet, alakítsanak ki egyeztetett rendszert Sajókazán a szabálysértési büntetések nevelő célzatú ledolgozhatóságának kialakítása céljából.
 4. A fent jelzett kérdésekről indítandó érdemi egyeztetések arra is lehetőséget teremtenének, hogy a településen fölvetődő problémák zömére itt, a településen belül találjuk meg a megoldást, és a szélesebb nyilvánosság elé már egyeztetett álláspontok, közös eredmények kerüljenek. Így a sajtó jó hírekkel szolgálhatna Sajókazáról.
 5. Döntő fontosságú kérdés az együttműködés sikere szempontjából a kiinduló pontok világos megfogalmazása. E tekintetben példaadónak látjuk a Nemzetiségi Önkormányzat javaslatainak bevezető sorait: „Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Sajókazai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nagyra tartják az ipar, különösen a bányászat, és a mezőgazdálkodás tevékenységeiben létrejött cigány-nemcigány együttélés értékeit, elkötelezettek a nemzetiségi közösségek és egyének jogainak és esélyegyenlőségének biztosítása iránt, büszkék a sajókazai önkormányzati intézmények és a cigány önszerveződés kereteiben élért oktatási, szociális, sport eredményekre, a roma nemzetiségi középiskolai beruházásra.” .

Szeretnénk egy ilyen együttműködés részesei lenni a településen.
Szeretnénk egy virágzó és boldog település kialakításán dolgozni minden helyi partnerünkkel.

Javasoljuk, hogy az előkészítő találkozás a Radvánszky Művelődési Házban legyen a béke, szabadság és egyetértés jegyében március 15-én.

Derdák Tibor, Lázi István János, Orsós János

Sajókaza, 2011. március 2.

1 komment:

1 | Fürjesné Zsóka

2012. június 8. 20:31

Én nagyon várom a békés találkozó eredményének leírását is! Legalább annyira mint a békét, egyetértést és a boldog virágzást!

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

Technikai szám:

2453 (Ha szeretnéd közösségünknek adód egy százalékát felajánlani, akkor szükséged lesz erre a technikai-számra.)

Közösségünk 1. rész

Közösségünk (1. rész)
A Dzsaj Bhím egy vidám köszöntés, tízmillió indiai így köszön egymásnak. Ők a dalitok. Büszke közösség, amelynek a múltban nagyon nehéz sors jutott. Szüleik, nagyszüleik mind halmozottan hátrányos helyzetű emberek voltak, s még ma is sokuknak naponta szembe kell nézni a kiszolgáltatottsággal.
Őseik több mint egy évezreden át a társadalom számkivetettjeiként éltek: mindenki irtózott attól, hogy megérintse őket. Mások a közelségüket is elkerülték, mert még az árnyékukat is szennyezőnek gondolták. Ha jártak iskolába, külön ültették őket, ha kaptak munkát, mindig a legpiszkosabb, legrosszabbul fizető munka volt az övék.

Közösségünk 2. rész

Közösségünk (2. rész)
A köszönésükkel - Dzsaj Bhím - arra emlékeztetik egymást, hogy ötvenhatban sikerrel megvívták a maguk forradalmát az emberi jogaikért. Szent ügy az övék, megdobbantja a mi szívünket is, mivel mi is találkozunk lenézéssel, elkülönítéssel. Mi is szeretnénk magunk mögött tudni a hátrányos megkülönböztetést.
A dalitok története olyan, mint egy mese.

Közösségünk 3. rész

Közösségünk (3. rész)
Élt egyszer száz évvel ezelőtt egy népes családban egy tizenhét éves érinthetetlen fiú, a neve Bhím. A 14 testvér közül ő volt a legkisebb, de kitűnt közülük, vágott az esze, mint a beretva. Felfigyelt rá egy dúsgazdag mahárádzsa, látta, hogy milyen szegény, s ösztöndíjat adott neki, hogy tanuljon. Bhím tudta, hogy az otthoni iskolákban csak előítélet és elkülönítés várna rá, ezért elindult világgá. Eljutott Londonba, New Yorkba, és minden tudományos fokozatot megszerzett. Már Dr. Ámbédkarnak hívták, amikor hazament, hogy ügyvédként szolgálja az övéit.

Közösségünk 4. rész

Közösségünk (4. rész)
Ámde otthon még mindig érinthetetlennek számított a hindú vallás szent könyvei szerint. Ezért összehívta a barátait, és mindenki szeme láttára elégette a Manu törvénykönyve című hindú szentiratot, amelyben írva vagyon, hogy a hindúk nézzék le az érinthetetleneket. Polgárjogi harcos lett belőle és egyre nagyobb tekintélye volt szerte az országban. Amikor India 1947-ben elnyerte függetlenségét, ő lett az igazságügyminiszter. Rábízták, hogy írja meg az ország alkotmányát. Beleírta abba, hogy a diszkrimináció tilos.

Közösségünk 5. rész

Közösségünk (5. rész)
A dalitok öreg korában megbecsülésük jeléül Dr. Bábászáhébnek (apámuramnak) szólították. Ő azonban szomorúan látta, hogy bár mindenki tiszteli őt is, a törvényeit is, a hátrányos megkülönböztetés bizony továbbra is fönnmaradt. Ekkor elhatározta, hogy szellemi kiutat mutat az embereknek. Mivel az ítéleteinket a hitünk határozza meg, vallási fogadalmat tett: „hindúnak születtem, de nem fogok hindúként meghalni”. Elhagyta a vallást, amely annyi szenvedést és megaláztatást hozott az érinthetetleneknek, a ma már dalitoknak.

Közösségünk 6. rész

Közösségünk (6. rész)
Sokat tanulmányozta a világ összes hitét. Olyan hitet keresett, amely egybehangzik a józan ésszel, a modern tudománnyal, és amely szabadságot, egyenlőséget, testvériséget hirdet az emberek között. Úgy döntött: a 2500 évvel azelőtt élt indiai királyfi útját követi: Buddha követője lesz. A dalitok sorsán ezzel fordított a legnagyobbat, hiszen Buddhát világszerte tisztelik, s e híres fiára egész India méltán büszke. Dr. Ámbédkar megmutatta tehát, hogy mindannyian választhatjuk a megbecsültség útját: az ember változtathat a sorsán. A nagy szertartásra százezrek követték Ámbédkart Nágpúr városába 1956 októberében. Ez lett a buddhizmus újjászületése Indiában. „Apámuram” hat hét múlva meghalt.

Közösségünk 7. rész

Közösségünk (7. rész)
Akik akkor ővele együtt új világlátást fogadtak, ma nagymamák és nagypapák. Unokáik ma már annyian vannak, mint Magyarország egész lakossága. Követik Ámbédkar példáját: a legnagyobb nehézségeket is vállalják, hogy tanulhassanak, és élhessenek emberi jogaikkal.

Az összes rész egyben

Közösségünk

 • hattyu: Elnézést de ez nem Bogdán József A vajdasági papköltőről itt talál infot
 • Mikrobi: Derdák úr, Prohászka és XII. Pius nem volt antiszemita, ön viszont hazudik, közpénzt lop és provokálja a tisztességes embereket. Ha a Katoli
 • Bódi Roland: Boldogat Ámbédkárnak születésnapja alkalmából!!!
 • Lázi András: Boldog születés napot kíván a 10. gimi osztály!!!!!
 • február: Jól mongya hogy ezt nem szabadna,csak már ott tartunk teljesen természetes lett a megnyilvánulásban hogy te oda valo vagy cigány vagy stb stb...

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Elnök: Orsós János

  Cím:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon:
  +36-30-830-20-29, +36-30-866-32-04

  Levelezési cím:
  3510 Miskolc, PF: 567

  A Dzsaj Bhím Triratna Közösség számlaszáma:
  Raiffeisen Bank, 12001008-00156776-00100009

Mottó

Taníttass, lelkesíts és szervezkedj! (Dr. Ámbédkar)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Kornélia nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 14
 • Mai oldal-megtekintések: 19
 • Összes látogató: 194862
 • Összes oldal-megtekintés: 2600377